Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee)

Full Version: ZAKAAT / FITRA / SADQA
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

ZAKAAT / FITRA / SADQA

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Threads

 1. Zakat ka asl haqdar kaun hai ?? (1 Reply)
 2. Hazrat jo birds hum rakhte hain kia un per bi zakat hogi? (1 Reply)
 3. ajj kal madrase wale fitra jama karta un ko dena (1 Reply)
 4. fidiya mein paisa ada kar sakte hain ?ya nahi (0 Replies)
 5. kya kisi gair muslim ko zarooratan sadqa dia jaa sakta hai (0 Replies)
 6. kya fitre k paise deen k kaam mein islamaal kr sakte hai? Jaise k masjid ya dargah ya (1 Reply)
 7. Zakat ke paise se pani ki boring kudai garebon ke liye to us pani se malik e nisab za (1 Reply)
 8. fitre kaa jo anaj laate hai to kya baatne se pahele us anaj mein ghar ke sabi log haa (1 Reply)
 9. agr gehu masjid me de tho name bolna padta kya , maslan ye fitra fulan shaqsh ki tar (1 Reply)
 10. Ek aadmi ek sarkari compani me kam karta har mahina uski tankha me se PF ke naam se k (1 Reply)
 11. Zaid ne flat lia hai aur builder ko 75% flat ki keemat installment mein adaa kar chuk (1 Reply)
 12. Fitra kis tarah diya jae? Anaj me kya dena honga? Chwawal, gehu? Hamne suna hai fiq (1 Reply)
 13. gulf me paise dete hai fitre ke Aur charity wale Hume rasit dete hai kya ye sahi hai (3 Replies)
 14. Kya fitra rakam mai de sakte hai aur kitna Fitra 1 admi ka hai ? (1 Reply)
 15. Zakaat kitni income per dena wajib hai. (1 Reply)
 16. Kya fitra zakath ek aise "trust" ko de sakte jo deen k kidmath k liye banaya(register (1 Reply)
 17. hamlog apne mohalle me ek madrasa chalate haijaha mohalle k bacche taleem hasil (1 Reply)
 18. Mufti Saab rehnumaiii Kare. 1)Aik Shaka k pass 4 ghar hai to kya usko charro ghar ki (1 Reply)
 19. agar zaid ne sona bahot saalo pehle kharida ho aur aaj wo kaafi umardaraaz hone ki w (0 Replies)
 20. Kya fitra eid ke 2 ya 3 din pahle de sakty yaha gulf me rasit milti hai fitre ki to k (1 Reply)
 21. agar kisi ka zevar 2 saal girvi raha aur 2 saal k baad use clear karvaya girvi se Toh (1 Reply)
 22. hella e sharaee ka matalab kya hai ??? (1 Reply)
 23. zaid ke pass dus tola sona hai aur us per 90 hazar rupye udhari hai kya us ko zakat (1 Reply)
 24. ek islami bahen Omar ki vajah se bahot kamzor hai o apne rozon is fidiya paison ki su (3 Replies)
 25. Hazrat kitna cash amount ek saal se hai toh us pe zakat waajib hai.....? (1 Reply)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7