Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee)

Full Version: QURBANI / AQEEQA / ZABEEHA
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

QURBANI / AQEEQA / ZABEEHA

Pages: 1 2 3 4 5 6

Threads

 1. Hazrat aap ki bargah me ek sawal arz hai agar kisi bache ka aqiqa kiya gaya ab us bac (1 Reply)
 2. Ladke ke Aqeeqe k liye kitne bakre lena hai aur gosht kaise taqseem kia jaega (0 Replies)
 3. kya ghodey ka gosht khana jaiz hai ? kya ghode ki qurbani ho sakti hai ? (0 Replies)
 4. peeshab peene wale bakre ka gosht khaana kaisa hai (0 Replies)
 5. qurbani eid ka ghoshat kitne din rakh Kar khan sacte hai hazart rahenumai farmaye (1 Reply)
 6. kiya aurat qurbani ke jaanwar ko zabah kr skti hai? (1 Reply)
 7. kya 4 log milke ek bakra zabah kar sakte hain (0 Replies)
 8. kya Qurbani ka gosht shaadi ya Reception me khila sakte hain (0 Replies)
 9. Qurbani ka jaanwar agar qurbani karne ke pehle mar jaae to kya karna hoga (0 Replies)
 10. Qurbani mein Roza Kitne Din Rakhna Chahiye (0 Replies)
 11. Qurbani k jaanwar ki khaal ko kya karna chahiye (0 Replies)
 12. hamila aurat ki taraf se qurbani ho sakti hai (0 Replies)
 13. Bade jaanwar mein kya bakiya hisse mein bacchon ka aqeeqa kar sakte hain (0 Replies)
 14. qurbani ki neeyat kis tarah ki jaaye (0 Replies)
 15. Mard ne ek bakre ki qurbani di to kya tamaam gharwalo ki adaa ho jaegi agar ho jaegi (0 Replies)
 16. taqbeer e tashreeh kab tak padhna chahiye (0 Replies)
 17. qurbani ke phele yaa baad jo qurbani kar raha hai uska naam lena zaroori hai (0 Replies)
 18. takbeerein kitni hai aur kab padhna chahiye (0 Replies)
 19. 9wi 10wi zil hijja ko kya karna chahiye (0 Replies)
 20. Qurbani ki dino mein sadqe ka bakra zabah kar sakte hain (0 Replies)
 21. qurbani k gosht ko andaze se taqseem karein ya wazan se (0 Replies)
 22. Qurbani ka gosht taqseem kaise karein (0 Replies)
 23. Qurbani karte waqt kitne baar churi chalana chahiye (0 Replies)
 24. aurat k pass itna sona hai k malike nisab hai to kya qurbani wajib hogi (0 Replies)
 25. mannat ke qurbani ko kis tarha taqseem kia jaae (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6